Geme și Camee

ARGUMENT

La un an după ce ne-am căsătorit, Mihai şi-a susţinut teza de doctorat Geme şi camee din colecţia Cabinetului Numismatic al Bibliotecii Academiei Române la Institutul de Istorie şi Arheologie, Cluj-Napoca, 1977. info„Colecţia de pietre gravate a Cabinetului numismatic al Bibliotecii Academiei Române este cea mai mare colecţie de acest fel din ţară, cu totul inedită. [...]"

„Dar nu numai mărimea numerică (965 piese pe care le publicăm) vădeşte importanţa colecţiei Academiei, ci în primul rând cameele şi intaliile de mare însemnătate istorică şi artistică ce intră în alcătuirea ei, provenind din achiziţii făcute în străinătate de luminatul donator care a fost ing. Constantin Orghidan, precum şi din colecţionarea de către acelaşi a gemelor disponibile pe piaţa internă şi deci susceptibile de a fi fost descoperite în ţară."

„De aici şi noutatea intrinsecă a colecţiei. Achiziţiile ce au alcătuit-o nu sunt rezultate ale desfacerilor şi vânzărilor mai vechilor colecţii - nici una dintre piesele ce le publicăm nu le-am reperat în vreun alt lot de pietre gravate care în bibliografia înaintaşă sau în cea mai nouă a văzut lumina tiparului - ci ale descoperirilor recente, după cum se va vedea, unele cu adevărat epocale, care, graţie disponibilităţilor materiale ale donatorilor Şuţu şi Orghidan şi a întâmplării de a fi în contact cu primii vehiculatori ai acestor piese, au putut ajunge în colecţiile lor şi nu în ale unor mari muzee sau în mai înstărite mâini de peste ocean. Disponibilităţi materiale, întâmplare, dar, cred, înainte de toate, avizată pasiune. Ing. C. Orghidan, de pildă, ca şi dr. George Severeanu erau amatori erudiţi. Donaţia primului către Academie nu a cuprins numai colecţia sa de inestimabilă valoare, ci şi biblioteca de specialitate care formează astăzi fondul vechi de bază al bibliotecii uzuale a Cabinetului numismatic. Vechi lucrări de gliptică, cărţi rare din prima jumătate a sec. XVIII poartă ex-libris-urile lui Constantin Orghidan. Pasiunea lui a mers până acolo încât a montat în bijuterii comandate ad-hoc, unele chiar la Spink and Sons la Londra, multe dintre intaliile şi cameele sale, câteva din aceste bijuterii imitând pe cele antice, cum ar fi colierul de factură etruscă (Pl. XLVII).

În sensul celor de mai sus se poate afirma că această colecţie, a cărei publicare am realizat-o, este unică în felul ei, unică, cum spuneam, prin mărimea, formarea recentă şi noutatea intrinsecă. Intuind importanţa cercetării ei, am propus-o şi mi-a fost acceptată în 1966 ca TEZĂ DE DOCTORAT. Poate tocmai din amintitele motive studierea colecţiei a însemnat o operă de pionieratinfo, iar paginile ce urmaeză o creaţie ex nihilo. Privită, cu excepţia Marii Camee Orghidan, ca un adaos de neluat în seamă a foarte numeroasei colecţii de monede, şi ea aflată astăzi aproape tot în stadiul de prelucrare şi valorificare ştiinţifică în care a lăsat-o Constantin Moisil, colecţia de pietre gravate mi s-a înfăţişat de prima dată ca o terra incognita. Ea nu era nici măcar inventariată piesă cu piesă (mă refer la fondurile vechi şi în special la fondul Orghidan), ca să nu mai vorbim că nu era descrisă ori fişată sau măcar pusă piesă cu piesă în plicuri. Din safé-urile în care se păstra tezaurul Academiei, apărea fie un pachet învelit în ziar din care ieşea o podoabă antică, fie o cutiuţă de metal antebelică pentru drageuri de tuse, pe jumătate deschisă, plină cu intalii şi cu altele presărate în jur pe raft, fie o ponosită cutie de carton în care se afla un pachet inform ce conţinea vreo podoabă modernă decorată cu pietre antice. Amintesc toate acestea pentru a accentua că tocmai alcătuirea catalogului colecţiei (pentru care nu am avut vreun registru al lui Orghidan ca bază, ci am dat eu însumi pieselor numere de inventar pe măsură ce-mi erau încredinţate spre studiere) a constituit opera de specialitate cea mai însemnată care urmărea să deosebească ce e antic de ce e modern, ce e autentic de ce e fals, să periodizeze întregul material, să identifice iconografia şi apartenenţa ei la un ciclu imagistic sau altul.”

„O lucrare pregătitoare şi indispensabilă studiului propriu-zis a fost executarea mulajelor pe care a realizat-o autorul acestor pagini în vederea fotografierii intaliilor, operaţii care, deşi manuale, au cerut stăruinţă şi răbdare pentru a obţine cea mai bună amprentă posibilă.” „Instalarea mea la Cabinetul numismatic a fost tot de ordinul demonstrativ al desfăşurării unei retorici cominatorii. Vianu [...] l-a pus să deschidă safe-urile blindate şi ignifuge unde erau păstrate (la secţia de manuscrise) comorile Cabinetului numismatic. Stupoare, înăuntru era o dezordine şi o mizerie de nedescris. Bijuterii antice din Colecţia Orghidan atârnau de pe rafturi şi de pe dulapuri învelite în hârtie de ziar veche şi ruptă. Pe jos Vianu călca pe geme antice din aceeaşi colecţie. În fine, nici vorbă de vreo evidenţă corectă, măcar contabilă dacă nu ştiinţifică.”

„Foarte drastic, i-a ordonat ca tot ce este piesă antică să-mi fie repartizată mie pentru studiere şi corectă luare în evidenţă, fiindcă «toate aceste materiale trebuie publicate, aşa cum glăsuieşte testamentul Orghidan!» Peste ani, previziunea lui Vianu avea să fie urmată de consecinţe juridice dintre cele mai neplăcute dacă eu nu i-aş fi urmat îndemnul cu o hotărâre ce mi-a adus tot felul de ponoase [...] Gabriel Ştrempel, şeful colecţiilor speciale, îl pisa de mai multă vreme pe numismat să pună în ordine acel preţios grajd al lui Augias.

Dar mai înainte de toate Cabinetul numismatic trebuia reconstituit fizic! [...]

Dulapurile Fichet cu monede, colecţiile Sturdza, Docan şi alte donaţii făcute savantei instituţii zăceau pe culoare şi doar neştiinţa şi dezinteresul pentru atare lucruri le-au păstrat intacte, nejefuite.”

„O dată pus la punct Cabinetul numismatic, am început să studiez şi să pregătesc pentru publicare considerabila cantitate de piese inedite diverse, cele mai multe aparţinând Colecţiei Orghidan, dar şi altele din fondurile mai vechi ale Academiei. Lucram zile întregi la rând şi graţie canapelei semicirculare, nopţile nici nu mă mai duceam acasă: dormeam pe ea, numai pe partea dreaptă, căci altfel nici nu se putea.”

„Prin 1966 Marcel Renard avea să mă viziteze la Bucureşti [...] Un prieten cu adevărat sincer şi constant mi-a fost profesorul Marcel Renard de la Bruxelles, cu care am purtat o amplă corespondenţă vreme de câteva decenii. Când a venit în România, invitat de Condurachi, m-a vizitat la Cabinetul numismatic şi m-a surprins lucrând la colecţia de pietre gravate a Academiei. Mi-a propus pe loc să o publice în seria de volume «Latomus», unde a şi apărut, în 1974, sub nr. 138info. Era cea mai mare colecţie inedită de astfel de piese ce apărea în ultima sută de ani. De fapt ea forma şi subiectul tezei mele de doctorat la Condurachi, care nu prea vădea tragere de inimă în acest sens. Cartea pentru Renard era gata dactilografiată, iar Condurachi pe care-l înştiinţasem îmi propunea să o ducă el. Amintindu-mi de ce-i făcuse lui Vulpe şi ce încercase a-mi face Canarache, m-am temut să nu-şi pună el numele pe foaia de titlu, înaintea celui al meu, iar omul fără operă să dobândească fără muncă una deja scrisă în franţuzeşte. I-am mulţumit şi l-am refuzat. Mai târziu, după ce făcuse diverse matrapazlâcuri, mi-am mutat doctoratul de la un om compromis pe toate planurile, la prof. I.I. Russu de la Cluj, după ce a murit C. Daicoviciu, înrudit cu Condurachi şi adversar de o viaţă al lui Russu pe care-l ţinea într-o nemeritată poziţie subalternă, invidiindu-i spiritul, vasta sa ştiinţă, temeinica-i operă, precum şi solida lui reputaţie internaţională. [...] şi să decidă a publica într-un volum din Collection Latomus (nr. 138, 1974) întreaga colecţie inedită de pietre gravate a Academiei, partea cea mai mare fiind cea a donaţiei Orghidan. Se va vedea cât de oportună a fost atare publicare.”

„Donaţia avea două clauze pentru a putea rămâne definitiv în posesia Academiei, altfel revenea donatorului sau urmaşilor acestuia. Ironia soartei a făcut ca singurul urmaş al inginerului Orghidan să fie, prin căsătoria cu erotomana lui soţie, un alt inginer, un om cu adevărat „nou“, inginerul gerontofil şi necrofil care i-a fost deopotrivă ultim amant şi soţ. Cele două clauze erau: instituirea de către Academie a două burse anuale în Occident, acoperite din fondurile valutare depuse în Elveţia de către donator, în scopul studierii colecţiei sale şi a doua publicarea de către Academie a acesteia.

Prima clauză cădea de la sine. După ce Academia devenise instituţie de stat, ea s-a prevalat de actul de donaţie şi prin Ministerul de finanţe statul român şi-a însuşit respectiva sumă din Elveţia, pe care a transferat-o la Bucureşti. Rămânea însă a doua clauză care conform actului de donaţie şi conform legilor americane, atât de diferite de hoţiile comuniste, dacă nu fusese îndeplinită, putea scoate legatul Orghidan din posesia Academiei Române şi a statului român.”

„A început apoi procesul. S-au cerut statului român dovezile publicării Colecţiei Orghidan. [...] guvernul a ridicat din umeri şi a plasat plăcinta fierbinte pe capul Academiei şi a preşedintelui său, pe atunci dr. chirurg Theodor Burghele. La rândul său acesta s-a adresat avocatului-numismat. Eu nu mai eram atunci acolo, ci la Institutul de istoria artei. Avocatul-numismat a declarat că nu ştie nimic. [...]

Fiindcă în Colecţie se aflau numeroase obiecte de aur, acestea erau înregistrate la Banca Naţională. Prin Bancă şi Ministerul de finanţe s-a aflat câte ceva, unii din funcţionarii Băncii pomenind numele meu fiindcă-şi aminteau că lucrasem cu ei la determinarea titlului aurului şi a caratajului pietrelor preţioase ale unor podoabe moderne din Colecţia Orghidan. Aceştia l-au informat pe dr. Burghele că singurul care ar şti mai multe aş fi eu.

Sunt chemat la preşedintele Academiei care mă întreabă dacă nu cumva am publicat măcar câteva obiecte din Colecţia Orghidan şi-mi relatează întreaga istorie. La rândul meu îmi exprim mirarea cum de nu ştia aceste lucruri de la avocatul-numismat? — Mi-a spus că nu ştie nimic! — E o minciună sfruntată ce poate fi dovedită şi împreună cu secretarul său am mers la fişierul Bibliotecii Academiei unde figurau studiile mele publicate în ţară şi străinătate, despre podoabele antice din aur din Colecţia Orghidan, despre Cameea Orghidan, despre colecţia sa de pietre gravate de aproape o mie de piese inedite.”

„În final, procesul a fost mutat la Bucureşti şi evident câştigat de statul român. Reamintesc că iniţiativa acestor publicaţii masive şi serioase a fost a lui Tudor Vianu care a realizat ce s-ar putea întâmpla cu atare comoară intrată sub incidenţa dezinteresului general şi criminal al statului comunist şi al slujitorilor săi „devotaţi“; după moartea sa, tenacitatea şi răbdarea mea au fost puse deseori şi din greu la încercare.

Cele 47 de planşe ale acestui volum cu cele 965 de geme şi camee figurează aici alb-negru, din păcate ca şi în ediţia din 1974 - Bruxelles. Mai mult de o jumătate de an de telefoane, faxuri, e-mail-uri, cereri (v. pp. 234-238) şi rugăminţi pentru a fi fotografiate color, este Odiseea derulată în zadar — ce să fac mai mult?info

Zeii lui Mihai sunt martori!

Pietrele, ţinute cu îndârjire sub cheie, reprezintă agate, ametisturi, cornaline, jaspuri, malahit verde, opal, perle, sardonix, smarald, culori, culori, culori...

Începutul a fost în 1964 — dată memorabilă la care a început fotografierea. Reproduc cererea manuscrisă originală.

„Curios este că de-a lungul atâtor ani de contact intim cu antichităţi descoperite, publicate ori negociate, trecându-mi prin mână zeci de mii de astfel de piese, nu mi s-a trezit câtuşi de puţin pasiunea colecţionării lor. Nu mi-am făcut nici măcar o pereche de butoni din denari romani din argint de bună calitate. Prin anii ’60 preţurile (cum s-a văzut) erau extrem de accesibile şi oferta foarte mare şi variată. Nici măcar fragmente semnificative de vase greceşti pictate care la Mangalia se aruncau în mare, nu m-au ispitit. Faptul că le aveam în mână şi că le puteam studia, făcea pentru mine trecutul deosebit de viu şi real [subl. red.]; îl posedam integral mental, iar resturile lui fragmentare sau particulare i-ar fi distrus imaginea holotică.”

01

Către Academia Română
În atenţia domnului Director Dan Horia Mazilu

Subsemnata VIORICA GRAMATOPOL, domiciliată în municipiul Braşov, str. Constantin Brâncoveanu nr. 30, jud. Braşov, soţia praf. dr. docent MIHAI GRAMATOPOL, vă solicit acordul de a fi fotografiate color inlaliile, geme şi camee, din vol. Mihai Gramatopol, Les pierres gravées du Cabinet numismatique de l’Académie Roumaine. Collection Latomus, vol. 138. Planşele sunt în număr dc XLVII, ilustraţiile 967 + 18 + 2.

Aceste intalii, în prezent la M.N.I.R., sunt proprietatea Bibliotecii Academiei Române - fiind donate.

Vom stabili de comun acord cine va executa fotografiile.

Mă angajez să suport cheltuielile aferente.

Braşov, 29 august 2008

Viorica Gramatopol

Către,

Muzeul Naţional de Istorie a României

În atenţia

domnului Director Muşeţeanu Crişan

Subsemnata VIORICA GRAMATOPOL, domiciliată în

municipiul Braşov, str. Constantin Brâncoveanu nr. 30, jud. Braşov, soţia

prof. dr. docent MIHAI GRAMATOPOL, vă solicit acordul de a fi

fotografiate color intaliile, geme şi camee, din vol. Mihai Gramatopol,

Les pierres gravées du Cabinet numismatique de l’Académie Roumaine.

Collection Latomus, vol. 138. Planşele sunt în număr de XLVII, ilustraţiile 967 + 18 + 2.

Aceste intalii sunt în prezent la M.N.I.R.

Volumul, în care vor figura, va fi tipărit în perioada următoare.

Vom stabili de comun acord cine va executa fotografiile.

Mă angajez să suport cheltuielile aferente.

Viorica Gramatopol

Braşov, 5 septembrie 2008

Către, Muzeul Naţional de Istorie a României
În atenţia domnului Director Muşeţeanu Crişan

Subsemnata VIORICA GRAMATOPOL, domiciliată în municipiul Braşov, str. Constantin Brâncoveanu nr. 30, jud. Braşov, soţia prof. dr. docent MIHAI GRAMATOPOL, vă solicit acordul de a fi fotografiate color intaliile, geme şi camee, din vol. Mihai Gramatopol, Les pierres gravées du Cabinet numismatique de l’Académie Roumaine. Collection Latomus, vol. 138. Planşele sunt în număr de XLVII, ilustraţiile 967 + 18 + 2. Aceste intalii sunt în prezent la M.N.I.R.Volumul, în care vor figura, va fi tipărit în perioada următoare.Vom stabili de comun acord cine va executa fotografiile. Mă angajez să suport cheltuielile aferente.

Braşov, 5 septembrie 2008

Viorica Gramatopol


Către Academia Română
În atenţia domnului Director Cornel Lepădatu

Subsemnata Viorica Gramatopol, domiciliată în municipiul Braşov, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 30, soţia prof. dr. docent Mihai Gramatopol, vă solicit acordul de a fi fotografiată Marea Cameea României din Colecţia Orghidan, proprietatea Bibliotecii Academiei Române, prin donaţie, care în prezent se află la M.N.I.R. Cameea a mai fost fotografiată în anul 2007 - ilustraţia figurând în vol. Mihai Gramatopol, Studia I - ilustraţie aproximativă ca realizare tehnică. Este necesară o altă tehnică de iluminat pentru a pune în valoare sardonixul. Ilustraţia urmează să figureze în vol. Mihai Gramatopol, Geme şi camee din colecţia Cabinetului Numismatic al Bibliotecii Academiei Române, ce cuprinde 47 planşe cu ilustraţie alb-negru, 965 de intalii. Printre ele se află şi Marea Camee a României. Neexistând încă fotografii color ale celor 965 de intalii, ar fi edificator să dau reprezentarea color a Marii Camee a României.

Braşov, 3 februarie 2009

Cu mulţumiri, Viorica Gramatopol

Către, Muzeul Naţional de Istorie a României

În atenţia domnului Director Muşeţeanu Crişan

 

Subsemnata VIORICA GRAMATOPOL, domiciliată în municipiul Braşov, str. Constantin Brâncoveanu nr. 30, jud. Braşov, soţia prof. dr. docent MIHAI GRAMATOPOL, vă solicit acordul de a fi fotografiată color Marea Camee a României din Colecţia Orghidan - Biblioteca Academiei Române. Cameea a mai fost fotografiată în anul 2007 - ilustraţia figurând în vol. Mihai Gramatopol, Studia I - ilustraţie aproximativă ca realizare tehnică. Este necesară o altă tehnică de iluminat pentru a pune în valoare sardonixul. Ilustraţia urmează să figureze în vol. Mihai Gramatopol, Geme şi camee din colecţia Cabinetului Numismatic al Bibliotecii Academiei Române, ce cuprinde 47 planşe cu ilustraţie alb-negru, 965 de intalii. Printre ele se află şi Marea Camee a României. Neexistând încă fotografii color ale celor 965 de intalii, ar fi edificator să dau reprezentarea color a Marii Camee a României.
Volumul se află în tipografie, în fază avansată de lucru. Am trimis o adresă şi către Biblioteca Academiei Române, domnului director Cornel Lepădatu, pentru a obţine acceptul.

Braşov, 4 februarie 2009

Viorica Gramatopol


Stimata Doamnă Viorica Gramatopol,

Ne face plăcere să vă comunicam că am informat pe dl. Prof. Crişan Muşeţeanu, Directorii Muzeului Naţional de Istorie al României, cu privire la acordul nostru de a fotografia Marea Camee a României, ca de altfel toate gemele şi cameele din colecţia Constantin Orghidan. I-am solicitat întreaga cooperare, rugând să restabilească un calendar de lucru cu gestionara din instituţia pe care o conduce. De asemenea, din discuţia avută cu dl. Petac, şeful Cabinetului Numismatic al instituţiei noastre, a reieşit întreaga sa disponibilitate privind fotografierea tuturor acestor piese în momentul în care, prin prezenţa gestionarei M.N.I.R., va avea din nou acces la ele, urmând ca Dumneavoastră să vă revină confruntarea fotografiilor cu cele din publicaţia anterioară, pentru economie de timp şi eficienţă, în vederea reeditării cărţii d-lui Mihai Gramatopol.

Vă asigurăm ca de fiecare dată de întreaga noastră consideraţie şi disponibilitate.

Director General Acad. Florin Filip

Şi lupta a continuat, încă doi ani, 2009 – 2010, cu două mari instituţii de cultură, Biblioteca Academiei Române, să conving direcţiunea să mă sprijine în acţiunea de recuperare a pietrelor gravate din Colecţia Orgidan, deţinute de ani buni de Muzeul Naţional de Istorie a României. Iar M.N.I.R. să-şi dea acceptul şi să restituie pietrele gravate înapoi Cabinetului Numismatic al Biblioteci Academiei Române, de la care, cu zeci de ani în urmă, fuseseră „preluate”.

Reproduc „o parte” din zecile de email-urilor trimise şi primite – în urma TELEFONIADEI – care a exasperat multe persoane.

 

Către Academia Română

În atenţia domnului Director general Acad. Florin Filip

Subsemnata Viorica Gramatopol, domiciliată în municipiul Braşov, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 30, soţia prof. dr. docent Mihai Gramatopol, vă trimit, pentru a reactualiza starea de fapt, copia adresei Dv. din 5 febr. 2009 privitoare la gemele şi cameele, din colecţia Constantin Orghidan, aflate la Muzeul Naţional de Istorie a României.

O parte din ele, în jur de 300, au fost preluate de dl. Emanuel Petac şi se află într-un dulap, sub cheia, pe care o deţine. Dar în continuare ele se află tot la M.N.I.R.

Fotografiile color, pe care dl. Petac le-a făcut şi mi-au parvenit, sunt neclare. După ele am făcut confruntările cu planşele cu ilustraţii alb-negru, din vol. Mihai Gramatopol, Geme şi camee din colecţia Cabinetului Numismatic al Bibliotecii Academiei Române. Rezultatul confruntărilor i l-am comunicat prin e-mail d-lui Emanuel Petac.

Este necesară o refotografiere color de către un specialist, pentru a putea fi publicate. Mi-a fost recomandat dl. Imecs Márton care a lucrat la Laboratorul de restaurare a Patrimoniului Naţional, de la Muzeul de Istorie, Cluj. Dânsul se angajează să se deplaseze la Bucureşti, pentru a le fotografia, folosind aparatură proprie.

Deci vă solicit acordul şi vă rog să-1 informaţi, pe dl. prof. Crişan Muşeţeanu directorul M.N.I.R., asupra stării de fapt şi a-i cere acceptul în ceea ce priveşte admiterea d-lui Imecs Márton în M.N.I.R. Anexez datele personale ale d-lui Imecs Márton: Domiciliat în Cluj, str. Donath, 107, ap. 1. C.I.: KX 365516, Poliţia Cluj, 2004, 28-06.
Cu cele mai alese gânduri şi sentimente
Cred în Dumneavoastră!
Braşov, 4 mai 2010
Viorica Gramatopol

Stimată Doamnă,

Apreciem interesul Dumneavoastră pentru colecţiile noastre de pietre gravate, ca şi intenţia de a republica dar cu fotografii color, cartea defunctului Mihai Gramatopol. Ne exprimăm opinia că v-am acordat permanent tot sprijinul posibil, Dl. dr. Emanuel Petac v-a ajutat de fiecare dată mai mult decât cereau limitele atribuţiilor sale şi o va face în continuare în limitele acestora şi în ordinea priorităţilor activităţilor în care este implicat în mod oficial şi a perioadelor solicitate de acestea. În ceea ce priveşte folosirea fotografului Dumneavoastră personal aceasta este o problemă care nu priveşte Biblioteca Academiei, îi depăşeşte atribuţiile şi este necesar să o rezolvaţi direct cu Muzeul Naţional de Istorie.

10 mai 2010

Director General Acad. Florin Filip

Încă de pe când pietrele se aflau la M.N.I.R., dl. dr. Emanuel Petac, şeful Cabinetului Numismatic al Biblioteci Academiei Române, le-a fotografiat în condiţii improprii.

From: emanuel petac [This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.]

Sent: 13 iulie 2009 01:02

To: lioara viorica

Subject: geme si camee noi

Attachments: IMG_4801.JPG; IMG_4803.JPG; IMG_4808.JPG;

Iată cea ce a ieşitinfo. Este absolut contraproductiv să continuăm aşa. Singura soluţie este fotografierea după revenirea pieselor la institutul nostru.

Viorel

From: emanuel petac [This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.]

Sent: Tuesday, December 08, 2009 11:13AM

To: gramatopol gramatopol

Acestea sunt fotografiile din lotul pentru săptămâna aceasta. Joi sau vineri voi avea probabil un ultim set de fotografii, comparabil cantitativ, pe care-l voi expedia la începutul săptămânii viitoare.

Viorel Petac

From: emanuel petac [This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.]

Sent: Monday, January 04, 2010 11:14AM

To: gramatopol gramatopol

Subject: expeditie 1

Attachments: IMG_2188.JPG; IMG_2193.JPG; IMG_2195.JPG;

Bună dimineaţa, La Mulţi Ani, să aveţi un an mai bun decât precedentul şi să sperăm măcar într-unul mai încărcat de normalitate, certitudini, împliniri, speranţă.

Vă trimit în continuare cateva loturi de fotografii, ultimele cel puţin pentru o anumită perioadă. Nu ştiu câte vor fi, dar în orice caz vă voi informa când voi ajunge la ultimul.

Emanuel Petac

From: emanuel petac [This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.]

Sent: Monday, January 04, 2010 11:33AM

To: gramatopol gramatopol

Subject: lot 8

Attachments: IMG_2265.JPG; IMG_2266.JPG; IMG_2268.JPG;

IMG_2269.JPG; IMG_2270.JPG; IMG_2272.JPG;

Acesta este lotul 8, ultimul din această serie. Vă mulţumesc şi pe curând.

Emanuel Petac

Pe aceste fotografii neclare doamna Mihaela Sălăşan, doctor în arheologie de la Cluj, a făcut identificările cu Gemele şi cameele de pe planşele alb-negru din vol. Mihai Gramatopol, Geme şi camee din colecţia Cabinetului Numismatic al Bibliotecii Academiei Române, pentru ca astfel să am numărul de catalog şi să pot ordona noile fotografii color pe planşe.

From: emanuel petac [This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.]

Sent: Tuesday, January 05, 2010 3:46PM

To: gramatopol gramatopol

Subject: multumiri

Sarut mâna, vă mulţumesc foarte mult, iată că minuneainfo începe să se producă. Credeţi-mă, când spun că un lucru se va întâmpla, chiar se va întâmpla, doar că din păcate, nu din voinţa mea, în această ţară lucrurile se produc de regulă încet... încet... bine că totuşi până la urmă se produc, trebuie să luptăm în continuare (vorba raposatului profesor Poenaru Bordea, important e să nu luptăm în încercuire...).

Al Dumneavoastră, Emanuel Petac

Tot întrebând şi căutând un fotograf bun, care să ştie cum se fotografiază aceste pietre gravate, am aflat de dl. Imecs Márton, de la Cluj. Cu aparate foto speciale şi multe surse de iluminat, a făcut trei deplasări la Bucureşti, în decursul cărora a fotografiat 200 intalii.

From: Dr E. Oberlander-Tarnoveanu [This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..]

on behalf of Dr E. Oberlander Tarnoveanu [This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.]

Sent: Monday, January 21, 2010 5:50AM

To: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Subject: fotografiatul pieselor

Stimată Doamnă Gramatopol,

Suntem de acord să-l primim pe colegul de la Cluj pentru a fotografia gemele şi cameele din colecţia Orghidan. Având în vedere faptul că cele mai multe dintre piesele care ar urma să fie fotografiate au fost deja predate domnului dr. E. Petac (care, dealtfel, are cheia fişetului în care sunt depozitate), vă rog să stabiliţi cu dânsul data la care va începe fotografiatul. Vă rog să ne comunicaţi şi nouă, cu cel puţin trei zile înainte, când veţi dori să începeţi operaţiunea, pentru a avea timpul necesar ca să ne pregatim şi noi.

Cu deosebită stimă,

Şeful Cabinetului Numismatic şi Tezaurului Istoric,

Dr. Ernest Oberlander-Târnoveanu

From: emanuel petac [This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.]

Sent: Monday, June 21, 2010 1:57PM

To: gramatopol gramatopol

Subject: fotografiere

Aproape sigur povestea cu fotografiatul trebuie amânată dupa 20 august. Eu sunt prins toată săptămâna asta şi aproape sigur şi o mare parte a săptămânii viitoare cu şantier în cabinet la mine, apoi sunt în deplasări programe internaţionale şi concediu, pe perioada 5 iulie-18 august. Până miercurea viitoare sunt prins cu şantier la mine, şi nici nu mă pot hazarda să spun fotografiem joi şi vineri, că nu am această siguranţă. Când o facem, terminăm o dată pentru totdeauna această poveste. Aşa că singura variantă realistă e dupa 20 august.

Emanuel Petac

From: emanuel petac [This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.]

Sent: Thursday, June 24, 2010 10:07AM

To: gramatopol gramatopol

Subject: foto

V-am spus că nu din păcate nu se poate nu se poate decât după 20 august, tocmai pentru că nu se poate repede. Durează şi acest timp nu există. Comunicaţi domnului fotograf că ne vedem imediat după 20 august.

Viorel

From: emanuel petac [This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.]

Sent: Monday, August 23, 2010 12:10PM

To: gramatopol gramatopol

Cc: lioara viorica

Bună ziua. Comunicaţi vă rog doamnei Gramatopol că am vorbit aşa cum ne-am înţeles cu persoanainfo de la Muzeul Naţional, care e plecată în concediu. Săptămâna viitoare sunt eu prins cu o delegaţie franceză, aşa că eu aş propune să lăsăm totul pentru perioada imediat următoare datei de 6 septembrie, când toată lumea este disponibilă.

Emanuel Petac

From: emanuel petac [This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.]

Sent: Thursday, October 28, 2010 2:08PM

To: gramatopol gramatopol

Nu ştiu, trebuie să vorbesc cu Muzeul Naţional şi să vedem în ce perioadă mai putem lucra. Lucrurile merg extrem de încet şi nici instituţia mea nu îşi permite să mă mai implice în povestea asta fără de sfârşit deoarece ne impiedică propria activitate de încercare de regăsire a colecţiei a cărei fotografiere se doreşte. Nu avem oameni şi nici timp nici una dintre instituţii pentru asta. În măsura posibilului, vom încerca să vă mai ajutăm, dar nu ştim cândinfo.

Dr. Emanuel PETAC

Library of the Romanian Academy

Numismatic Department

Calea Victoriei 125, sector 2,

Bucharest, Romania

Tel.: +40.21.212.82.84 / 1213

Fax : +40.21.212.58.56

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

From: emanuel petac [This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.]

Sent: Wednesday, November 10, 2010 10:05AM

To: gramatopol gramatopol

Subject: fotografiere

Sărut mâna. Eu am fost săptămâna trecută şi am lucrat doua zile la Elena, ca să pot pune în ordine şi să ştim odată ferm ce avem şi ce nu în Orghidan, am aşezat totul civilizat în ordinea numerelor de inventar, vreau să mai lucrez câteva zile - să sper că vreo două zile săptămâna viitoare - ca să pot prelua tot ceea ce mai e de preluat, şi apoi trebuie doar să facem actele şi să transport totul aici la mine, aşa cum e normal. În acel moment va fi foarte uşor ca dl. Márton să vină aproape oricând doreşte şi ar trebui să lucrăm mult mai uşor. Problema e să reuşesc să o determin pe Elena să îmi predea odată piesele din Orghidan să le aduc aici, acasă la ele. Nu mai are nici un motiv de întârziere. Trebuie doar să facă actele în serviciul ei. Dacă puteţi, rugaţi-o şi Dumneavoastră să facă acele hârtii cât mai repede ca eu să organizez transportul. Din punctul meu de vedere, treaba este încheiată, trebuie efectiv să îmi returneze piesele. După aceea, cu maximă usurinţă putem lucra.

Viorel

From: emanuel petac [This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.]

Sent: Thursday, November 11, 2010 1:21PM

To: gramatopol gramatopol

Subject: Elena

Sărut mâna. Eu nu mai am nimic de pus la punct, mă întâlnesc cu ea când doreşte, Elena trebuia să verifice piesele Orghidan pe care nu le-am găsit şi care se află eventual în secţia lor de tezaur, dar asta e numai treaba ei internă, eu nu mă pot băga, doar să îmi spună rezultatul şi asta e. Tot ei trebuie să facă şi actele, sunt oarecum tip, ca acelea pe care le-am făcut în precedentele ocazii. Aşa ca să le facă totuşi cât mai repede şi eu le aduc aici, după care puteţi poza când şi cât doriţi, eu nu am absolut nimic împotrivă, vreau doar să îmi văd piesele aici.

Al Dumneavoastra, Viorel Petac

Memorabila zi, de 8 noiembrie 2010, când Gemele şi cameele, din Colecţia Orghidan, au revenit la Cabinetul Numismatic al Bibliotecii Academiei Române. Reproduc şi email-ul d-lui Emanuel Petac.

From: emanuel petac [This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.]

Sent: Thursday, November 23, 2010 12:35PM

To: gramatopol gramatopol

Subject: invitatie

Stimata Doamna Gramatopol,

Ne face plăcere să vă aducem la cunoştinţă că a revenit în sfârşit la Cabinetul Numismatic al Academiei Romane colecţia Orghidan, inclusiv gemele şi cameele. Aşadar, din acest moment îl pot primi ca gazdă pe dl. Imecs Márton şi poate veni când doreşte şi câte zile doreşte, nu e nici o problemă. Trebuie doar să coordonăm programele, pentru că miercurea viitoare e 1 Decembrie şi e închis, iar vineri am şedintă la Ministerul Culturii, la Comisia Muzeelor şi Colecţiilor. Aş propune să ne vedem în săptămâna 6-10 decembrie, eventual chiar toată săptămâna sau o parte cât mai mare din ea.

Senior researcher

Dr. Emanuel PETAC

Library of the Romanian Academy

Numismatic Department

Calea Victoriei 125, sector 2,

Bucharest, Romania

Tel.: +40.21.212.82.84 / 1213

Fax : +40.21.212.58.56

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dar totul mergea prea încet, fotografiatul dura prea mult şi era prea costisitor iar rezultatul nu era pe măsură. Designer-ul Ionuţ Păscuţ cu care lucrasem planşele alb-negru din vol. Mihai Gramatopol, Geme şi camee din colecţia Cabinetului Numismatic al Bibliotecii Academiei Române, mi-a propus, ca împreună cu fotograful Cristian Mitan, cu aparate foto digitale (Nikon D80), să încerce fotografierea gemelor, cea ce s-a şi întâmplat. În două deplasări, a câte trei zile, la Bucureşti, la Cabinetul Numismatic al Bibliotecii Academiei Române, toate intaliile, inclusiv cele fotografiate de dl. Imecs Márton, au fost fotografiate (unele dintre fotografii în mai multe variante pentru a se obţine claritatea dorită). Ulterior dl. Ioan Păscuţ a prelucrat, pentru tipar, fotografiile.

Planşele color au fost pregătite pentru tipar de designer-ul Irinel Merluşcă. La maşina de tipar Karat46 s-a străduit doamna Viorica Proca.

From: emanuel petac [This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.]

Sent: Thursday, December 02, 2010 2:57PM

To: gramatopol gramatopol

Subject: confirmare

Bună ziua. Sigur că poate veni de luni, aşa cum am vorbit. Eu practic de la ora 9,30 sunt la birou, luni vom putea lucra până pe la 14,30 sau 15 după care am o treabă la Ministerul Muncii. De marţi în mod normal putem sta şi până la 16,30-17 fără probleme.

Viorel Petac

From: emanuel petac [This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.]

Sent: Wednesday, December 08, 2010 12:56PM

To: gramatopol gramatopol

Vă mulţumesc, oricum refotografiem tot, absolut tot, şi inele şi tot. Le curăţăm înainte, le scoatem etichete pe unde mai erau, tehnologia e mai bună decât data trecută, cred că va fi o treabă sensibil mai bună. Numai că inevitabil durează. Şi se înghesuie tot felul de lucruri, şi de management, trebuie să rezolv problema securizării sălii noastre de expoziţie în vederea Centenarului Cabinetului Numismatic, care va fi la anul, vitrine noi - adică o alta alergătură - Buletinul Societatii Numismatice de făcut, şi tot aşa, dar printre picături le vom face pe toate. Şi bine.

Viorel

În ultima zi a celei de a doua deplasări, pe 26 ianuarie 2011, dl. Ionuţ Păscuţ şi fotograful au fost primiţi, împreună cu dl. dr. Emanuel Petac, în Tezaurul Istoric al M.N.I.R. şi au fotografiat Marea Camee a României. Cameea Orghidan.

Rezultatul? Imaginea de pe ultima filă a volumului.

Pe 31 ianuarie 2011 i-am dat un telefon d-lui prof. dr. Ernest Oberlander-Târnoveanu, Şeful Cabinetului Numismatic şi Tezaurului Istoric, al M.N.I.R., pentru a-i mulţumi.

Replica acestuia a fost: „Faceţi un lucru bun”.

„Istoria, spunea Goethe, o scrie fiecare generaţie în felul ei, adică în lumina experienţei sale de viaţă.” [v. G.E., II, p. 94]

Viorica Gramatopol

 

Marea Camee a României

 

Cameea Orghidan

Biblioteca Academiei Române, Bucureşti.

Una dintre cele mai interesante piese, a colecţiei de gliptică, aparţinând Cabinetului Numismatic al Bibliotecii Academiei Române, este Marea Camee a României în sardonix policrom (maro, brun-violet, verde-brun, alb şi brun-roşu), de formă eliptică şi de dimensiuni excepţionale (17,5 cm/13,6 cm, în greutate de 905 g). Ca greutate şi ca dimensiuni este a cincea camee din lume după cele de la Paris, Viena, Haga şi Napoli. Face parte din colecţia ing. Constantin Orghidan, donată Academiei Române. A fost cumpărată de la anticarul vienez Zapletal (care venea cu ea din Siria v. Gustul eternităţii II, p.75).

Reprezintă apoteoza unui cuplu imperial, Iulian Apostatul şi Flavia Helena. Două acvile cu aripile întinse, ţinând în gheare o ghirlandă de frunze şi fructe, susţin busturile cuplului imperial, afrontate de Minerva şi despărţite de un palladium.

În ceea ce priveşte veridicitatea imaginii cameei din fotografia alăturată, datorită luminii din interiorul încăperii, nuanţele nu sunt conform originalului. Mihai afirmă în vol. Artele miniaturale în antichitate, Meridiane, 1991, la p. 70, „...în faţa strălucirii policrome a originalului trebuie de două ori să ştii ce să vezi. Lucrând eu însumi pe originalul unei camee monumentale, ştiu că era imposibil să îmi concentrez privirea mult timp asupra unui detaliu sau să am o viziune de ansamblu a pietrei. Pentru aceasta era neapărată nevoie de un mulaj [ Pl. XXXII .], deoarece strălucirea originalului îţi lua literalmente ochii”.

cop-gemsicam

rasfoieste-250x500

galeriei-250x500-2